2019-06-07 รฟม. จัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2562

รฟม. จัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน รฟม. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ในงานได้มีการมอบโล่เกียรติคุณดีเด่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีการสัมมนาและบรรยายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในหัวข้อ “การทำงานในที่อับอากาศตามกฏหมายใหม่” และได้มีการจัดนิทรรศการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย อาทิการแนะนำความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงาน คลีนิคเลิกบุหรี่ และการจัดกิจกรรมมาตรฐาน เทคนิคด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพและความปลอดภัยในราคาพิเศษ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9

ทั้งนี้ ด้วย รฟม. ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนที่จะสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืนต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊คแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044
--------------------------------------------------

#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2564)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 144,400