2019-05-31 รฟม. แบ่งปันรัก ด้วยความรู้” ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต

รฟม. แบ่งปันรัก ด้วยความรู้ ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตโดยห้องสมุดดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการ PCGRN ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และโรงเรียนประชาภิบาล ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แบ่งปันรัก ด้วยความรู้” โดยนำพนักงาน รฟม. และเจ้าหน้าที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ เป็นจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียนต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน และยังเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า

———-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720 

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 144,408