2019-02-14 รฟม. คุมแผนสร้างรถไฟฟ้าตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมลดวิกฤติฝุ่น PM2.5 ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการฯ

รฟม. คุมแผนสร้างรถไฟฟ้าตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมลดวิกฤติฝุ่น PM2.5
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการฯ รฟม. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือEIA มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นละออง PM10 (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนที่เกิดจากการก่อสร้าง) จุดตรวจวัดที่กำหนดใน EIA ตลอดเส้นทางการก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ค่าฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าในแต่ละเส้นทาง ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจร บางจุดทำให้รถชะลอตัว ส่งผลให้มีการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ที่เป็นบ่อเกิดของฝุ่น PM2.5 ซึ่งในประเด็นนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ รฟม. ใช้มาตรการในการเร่งคืนพื้นผิวจราจร เมื่อก่อสร้างเสร็จ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ดังเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในบางส่วน ทางโครงการฯจึงได้ทำการคืนพื้นผิวจราจรไปแล้ว 80% เหลืออีกประมาณ 3 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

และรฟม.ยังดำเนินการภายใต้มาตรการ “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5 คมนาคมร่วมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดีของประชาชน” ของกระทรวงคมนาคมซึ่งมีมาตรการ 4 เรื่อง คือ 
1.ด้านมาตรการการกำกับติดตามและการให้บริการรถสาธารณะ 
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบจากการก่อสร้าง 
3.ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบสาธารณะ 
4. ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ รฟม. ยังส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ด้วยการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ตั้งแต่วันวันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
โดยประชาชนสามารถนำรถยนต์ไปจอดและเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงได้ ณ อาคารจอดแล้วจรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 
อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,986 คัน 
อาคารจอดแล้วจรสถานีสามแยกบางใหญ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,296 คัน 
อาคารจอดแล้วจรสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รองรับรถยนต์ได้ 1,076 คัน 
อาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1 รองรับรถยนต์ได้ 565 คัน
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 01.00 น.

ขอขอบคุณ
BLT Bangkok
Issue 116 วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

www.bltbangkok.com

Visitors: 135,599