2018-11-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช ถึง ซอยพหลโยธิน 54/2 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช ถึง ซอยพหลโยธิน 54/2 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอชผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างสถานี จึงจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช ถึง ซอยพหลโยธิน 54/2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 -05.00 น.โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้ 
1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง(ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง(ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่ง ขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
ทั้งนี้การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 119,257