2018-02-03 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ – บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 – บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ – บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 – บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ถึง บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบริเวณบริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึง บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. บนถนนพหลโยธิน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ถึง บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4
- กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
- กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. บนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึง บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ 
- จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าสลับฝั่งขาออก โดยเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าทุกช่องทางให้ไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) และเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทางให้ไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทางการ
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0-2716-4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0-2716-4019
Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 79,638