2017-10-09 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึงบริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึงบริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2560

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2
จะดำเนินงานก่อสร้างสถานีและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบริเวณซอยลำลูกกา
41 ถึงบริเวณ สภ.คูคต ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังนี้

1. บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 เวลา 22.00 – 05.00 น.

              1.1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า

                    จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

              1.2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก

                    จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. บริเวณซอยลำลูกกา 41 – บริเวณ สภ.คูคต เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง)

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 82,379