2017-08-04 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 – บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 .

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบริเวณบริเวณซอยลำลูกกา 41 – บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาในบริเวณดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31
สิงหาคม
2560 เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.     บนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4

-   กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

-       กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.     บนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 - บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์

-       กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

-       กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720 

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380