2017-06-13 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 22.00 ถึง เวลา 05.00 น. โดยจะเบี่ยงช่องทางจราจรตามการดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินงานทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก มีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า
จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก 
จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380