แนวทางปฎิบัติของผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการก่อสร้าง เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การจราจร สิ่งแวดล้อมและเรื่องร้องเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบความเดือดร้อนต่อประชาชน จำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยการประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลผู้รับจ้างก่อสร้างให้ปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่อง ความปลอดภัยและปัญหาการจราจรพร้อมทั้งตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาพื้นผิวจราจรและระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนด้วย ดังนั้น ที่ปรึกษาโดยงานชุมชนสัมพันธ์จึงได้จัดทำแนวทางปฎิบัติ Project Construction at Site ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการนำไปวางแผนดำเนินงานต่อไป รวมทั้งในช่วงฤดูฝน ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจำเป็นต้อง มีการแจ้งเตือนและระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้ทันท่วงที
Visitors: 105,917