2016-06-24 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) เพิ่ม โดยทำการเบี่ยงช่องทางจราจรจำนวน 2 ช่องทาง สลับกับเบี่ยงช่องทางจราจรจำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และ 2 ช่องทางสลับกัน สำหรับฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 22.00 – 05.00 . 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309