2016-06-24 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ(เชิงสะพานคลองถนน) เพื่อดำเนินงานต่อสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ(เชิงสะพานคลองถนน)

เพื่อดำเนินงานต่อสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช   ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต    สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานต่อสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ (เชิงสะพาน    คลองถนน) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันเสาร์ที่
25 – 26 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 05.00 .
 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________ 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 113,067