2016-03-07 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงบริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา เพื่อดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ถึงบริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา เพื่อดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 7 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันและเวลา ดังต่อไปนี้

 

1. วันจันทร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 บริเวณแยก คปอ.

    จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 .

2. วันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 บริเวณศูนย์อาหาร ถึงร้านอาหารแม่ลาปลาเผา

    จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

3. วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม – วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 บริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา

    จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจร
ฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี
2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

4. วันเสาร์ที่ 2 – 7 เมษายน 2559 บริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา

    จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจร
ฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี
2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

5. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2559 บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ

    จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจร
ฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี
2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309