2016-02-12 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ ถึงบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานปักเสาไฟฟ้า ในวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานปักเสาไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้ 

1.   วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

1.1  บริเวณหอประชุมกานตรัตน์ จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี
2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

1.2  บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น. 

2.   วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

2.1  บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และ
ฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

2.2  บริเวณแยก คปอ. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 2 ช่องทาง
(ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงมี
3
ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.
 

3.   วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทาง จราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. –
05.00 น.
 

4.   วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณเชิงสะพานหน้าปั้ม ปตท.

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_____________________________ 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309