ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระหว่าง รฟม. กับกลุ่มที่ปรึกษา นำโดย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นบริษัทหลัก โดยมีนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้ลงนาม ณ. ห้องประชุม 1 อาคาร 1 รฟม.

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC จะทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทั้ง 5 สัญญา และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของ รฟม. ในการประสานงานกับผู้รับจ้างงานสัญญาต่างๆ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 48 เดือนนับจากวันที่ รฟม. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามแผนงานคาดว่าจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายในเดือนมิถุนายน 2558 นี้

                ที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับ ที่ปรึกษา PCGRN (The Project Management and Construction Supervision Consultant for MRT Green Line (North) Project, Mo Chit - Saphan Mai - Khu Khot Section) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจำนวน 6 ราย ดังนี้

1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (Asian Engineering Consultants Corp.,Ltd.)

2. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (Index International Group Co.,Ltd.)

3. บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด (Chotichinda Mouchel Consultants Co.,Ltd.)

4. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (MAA Consultants Co.,Ltd.)

5. บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด (PB Asia Ltd.)

6. ซิสตร้า เอสเอ ( SYSTRA S.A.)

           รฟม.ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ)ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตามสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างงานระบบรถไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

สัญญาที่ 1 - สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่

สัญญาที่ 2 - สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงสะพานใหม่-คูคต

สัญญาที่ 3 - สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร

สัญญาที่ 4 - สัญญาจ้างก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า

สัญญาที่ 5 - สัญญาจ้างงานระบบรถไฟฟ้า

-  การเริ่มงาน - วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้ตกลงนามในสัญญา (วันที่ 17 เมษายน 2558) ระหว่างรฟม. กับ ที่ปรึกษา

-  วันเริ่มปฏิบัติงาน - ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานภายในระยะเวลาตามที่ได้กำหนด หรือตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นหนังสือ (วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

-  วันที่งานแล้วเสร็จ - งานของที่ปรึกษาจะต้องแล้วเสร็จตามกำหนดแล้วเสร็จของงานจ้าง ตามสัญญาที่ 1 - 5 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 48 เดือน นับจากวันที่ รฟม. ได้แจ้งให้เริ่มงานหรือตามได้ที่มีการขยายระยะเวลาออกไปและต่อเนื่องครอบคลุมตลอดช่วงระยะเวลารับประกันความชำรุด บกพร่อง และจะไม่มีการทำงานของที่ปรึกษาหลังจากนี้ นอกเสียจากจะได้มีการตกลงร่วมกันระหว่าง รฟม. และที่ปรึกษา

 

 

Visitors: 214,111