มาตรการสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัดคุณภาพตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) รฟม.ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม ทุกๆ 3 เดือน ตามมาตรการติดตามตรวจสอบที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ระดับความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำผิวดิน

1.จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศมีทั้งหมด 8 จุด ได้แก่

- บริษัท ไทร์พลัส เอ็ม.เอ.เอส จำกัด (ตรงข้ามโรงเรียนหอวัง)

         

- พุทธวิชชาลัย สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

         

- สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)

         

- สถานีรัชโยธิน (N11)

         

- สถานีสายหยุด (N19)

         

- สถานีสะพานใหม่ (N20)

         

- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานี N21)

         

- วัดเจริญธรรมาราม

 

2. จุดตรวจวัดระดับเสียงมีทั้งหมด 10 จุด

บริเวณเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ แต่เพิ่มอีก 2 จุด คือ

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

- โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

3. จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

โรงเรียนหอวัง (บริษัท ไทร์พลัส เอ็ม.เอ.เอส จำกัด)

พุทธวิชชาลัย สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อนุเสารีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานี N21)

         

วัดเจริญธรรมมาราม

 

4.จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินมีทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- คลองบางบัว