วงเงินลงทุน

ประมาณการค่าลงทุนด้านงานโยธาและระบบเดินรถไฟฟ้า 58,862 ล้านบาท

 
รายการเงินลงทุนหน่วย
  ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 73.00   ล้านบาท
  ค่าก่อสร้างงานโยธา 8,708.31   ล้านบาท
  ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า 2,753.26   ล้านบาท
  ค่าจ้างที่ปรึกษา (PC) 454.76   ล้านบาท
  รวม 11,989.33   ล้านบาท

ที่มา

กรอบวงเงินตาม ร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

Visitors: 55,274